Umowa użytkownika

Umowa użytkownika (UA) jest publiczną ofertą, która określa warunki korzystania z materiałów, które można znaleźć na INCRYPTED.com.


1. Warunki ogólne

Administracja zasobami — to osoba, która ma prawo do administrowania tą stroną w ramach swojego zakresu obowiązków.

Użytkownik — osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do witryny, wypełniła formularze online i wyraziła zgodę na warunki określone w niniejszym SOW.

Dane osobowe — informacje, które na żądanie Administracji Użytkownik wskazuje na stronie (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, data urodzenia i adres e-mail).

Przetwarzanie danych osobowych — to działanie mające na celu gromadzenie, systematyzację i przechowywanie informacji udostępnionych przez użytkownika w celu prawidłowego korzystania z zasobu.

Materiały — to informacje tekstowe, graficzne, a także zdjęcia i filmy, które pojawiły się w wyniku działalności intelektualnej Administracji. Ich kopiowanie i publikowanie w zasobach stron trzecich jest zabronione.

Zasób (strona) — to grupa stron internetowych, które są zarządzane przez Administrację. Administracja może wykonywać prace i świadczyć usługi we własnym imieniu, będąc oficjalnym przedstawicielem Zasobu.


2. Obowiązki Administracji

– Zapewnienie użytkownikowi materiałów do czytania w celu odpowiedzi na pytania, poszerzenia horyzontów i innych rodzajów osobistego wykorzystania informacji.

– Administrowanie stroną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym SAR i Polityce Prywatności (PC).

– Nie ujawniać osobom trzecim danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w PC.


3. Obowiązki użytkownika

– Zarejestrowanie się w Witrynie zgodnie z jasno określoną procedurą.

– Podanie prawdziwych i aktualnych informacji o użytkowniku (imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail).

– Korzystanie z materiałów Witryny wyłącznie do celów osobistych – do samokształcenia i potrzeb domowych. Zabronione jest wykorzystywanie opublikowanych materiałów w celu wzbogacenia się i prowadzenia działalności gospodarczej.


4. Prawa użytkownika

– Publikowanie komentarzy i wpisów, które nie są sprzeczne z normami prawa krajowego, nie mogą wzywać do przemocy, podżegać do wojen międzyrasowych i innych działań antyspołecznych.

– Przeglądanie publikacji Witryny do użytku osobistego. Zabronione jest przekazywanie publikacji, zdjęć i filmów osobom trzecim. Zabrania się powielania części lub całości materiałów w celu ich publikacji na stronach osób trzecich.

– Analizować materiałów i dzielić się opiniami na ich temat z innymi użytkownikami.


5. Użytkownik nie może

– Modyfikowanie tekstów, obrazów lub filmów w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

– Nie publikować materiałów w innych zasobach i przekazywać ich do wykorzystania przez osoby trzecie.

– Zabronione jest cytowanie tekstów, zdjęć lub filmów z witryny bez wyraźnego i zrozumiałego wskazania źródła.