Polityka prywatności i plików cookie

Niniejsza polityka prywatności (PC) jest dokumentem regulującym procedurę uzyskiwania, przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania informacji o użytkowniku zasobu INCRYPTED.com. Akceptując Politykę, użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na warunki korzystania z serwisu oraz sposoby przetwarzania jego danych


1. Ogólne zasady i warunki

1.1 Praca z usługą INCRYPTED oznacza bezkompromisową zgodę na wszystkie okoliczności określone w Polityce. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami dokumentu, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszego zasobu.

1.2 Administracja ma prawo do pełnego dostosowania komputera lub wprowadzenia zmian w dowolnej części dokumentu. W takim przypadku Administracja może powiadomić o tym użytkownika, ale nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania lub usprawiedliwienia odwiedzających zasób w jakikolwiek sposób. Nową wersję Polityki uznaje się za przyjętą z chwilą jej opublikowania w odpowiedniej sekcji strony internetowej

1.3) Akceptując powyższe warunki, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, a także na przekazywanie informacji stronom trzecim w szczególnych przypadkach określonych poniżej (klauzula 4.2).

1.4) Zasadniczo Administracja nie weryfikuje dokładności i trafności informacji dostarczanych przez użytkowników

1.5 Niniejszy komputer reguluje warunki uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkownika (PD) – informacji, które użytkownik wprowadza ręcznie za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich (na przykład profili w sieciach społecznościowych) lub w procesie korzystania z zasobu

Następujące informacje są uważane za dane osobowe:

  • IMIĘ
  • data urodzenia;
  • numer kontaktowy;
  • e-mail;
  • pełna data urodzenia.

Kwestia przekazania lub odmowy przekazania innych danych osobowych jest regulowana niezależnie przez użytkownika. Zabronione jest przekazywanie danych osobowych osób trzecich bez zezwolenia. Wyjątkiem jest uzyskiwanie takich PD z otwartych źródeł

1.6 Warunki PC mają również zastosowanie do kandydatów ubiegających się o dowolne stanowisko w Administracji

1.7 Administracja gwarantuje poufność PD otrzymanych automatycznie za pomocą Oprogramowania: Adres IP, osobisty numer sieciowy, informacje o przeglądarce internetowej, pliki cookie, informacje o systemie operacyjnym i czas dostępu


2. Polityka plików cookie

2.1) Jeśli Twoja przeglądarka internetowa akceptuje informacje z plików cookie, zgadzasz się, że Administracja może gromadzić i przetwarzać dane z plików cookie w celach określonych w Polityce. Ponadto dane z plików cookie mogą być przekazywane stronom trzecim w wyjątkowych przypadkach określonych poniżej (klauzula 4.2).

2.2) Jeśli użytkownik wyłączy lub zablokuje opcję akceptowania danych z plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, Administracja uzna to działanie za zakaz zbierania i przetwarzania informacji z plików cookie


3. Cel gromadzenia i przetwarzania danych

3.1 Administracja gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu spełnienia warunków prawidłowego działania zasobu: odpowiadania na pytania, wypełniania obowiązków.

3.2 Dozwolone jest wykorzystywanie PD do identyfikacji stron umów. Administracja potrzebuje ich również do świadczenia usług w zakresie korzystania z zasobu, wypełniania zobowiązań wobec użytkownika, przetwarzania zamówień i wniosków, ulepszania zasobu, opracowywania nowych usług, rozwiązywania problemów marketingowych i gromadzenia statystyk

3.3. Administracja ma prawo do wysyłania biuletynów na adres e-mail podany podczas rejestracji lub podczas korzystania z zasobu.

3.4) Aplikacje mobilne mają prawo do zbierania informacji o lokalizacji w celu prawidłowego wyświetlania żądań

3.5) Jeśli wymagane jest wykorzystanie PD do innych celów, Administracja prosi o dodatkową zgodę.


4. Warunki przekazywania informacji stronom trzecim

4.1 Administracja zachowuje poufność PD

4.2 Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę, istnieje wyraźny związek między przekazywaniem informacji a funkcjonowaniem witryny i istnieje potrzeba takiego przekazania zgodnie z normami ustawodawstwa krajowego